Cooling Tower

Cooling Tower

Download Catalog below

 

Description

Cooling Tower

หอทำน้ำเย็น (cooling tower) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ หอทำน้ำเย็นที่มีความ สามารถสูง เป็นผลให้อุณหภูมิควบแน่นของสารทำความเย็นต่ำลง มีผลต่อการประหยัดพลังงานในการทำความเย็น และความสามารถของเครื่องทำความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่าหอทำน้ำเย็นมีความสำคัญในการทำงานของเครื่องทำความเย็น ความสามารถของหอทำน้ำเย็นกำหนดเป็น rated ton (R.T.) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ตัน” ความสามารถของหอทำน้ำเย็น 1 ตัน หมายถึงความสามารถในการระบายความร้อนจากน้ำ 13 ลิตร/นาที อุณหภูมิน้ำ เป็น ขณะอุณหภูมิกระเปาะเปียก อัตราการไหลของน้ำ หรืออุณหภูมิน้ำ หรืออุณหภูมิกระเปาะเปียกเปลี่ยนไปความสามารถในการระบายความร้อนจะเปลี่ยนไป ทั้ง ๆ ที่เป็นหอทำน้ำเย็นตัวเดียวกัน

 

ชนิดของหอทำน้ำเย็น

แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

1.1 ชนิดอากาศไหลสวนทางกับน้ำ (counter flow)

1.2 ชนิดอากาศไหลขวางทางกับน้ำ (cross flow)

 

Download Catalog below

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cooling Tower”

Your email address will not be published. Required fields are marked *