Cooling Tower

Description

Cooling Tower

หอทำน้ำเย็น (cooling tower) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ*

ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ หอทำน้ำเย็นที่มีความ สามารถสูง เป็นผลให้อุณหภูมิควบแน่นของสารทำความเย็นต่ำลง มีผลต่อการประหยัดพลังงานในการทำความเย็น และความสามารถของเครื่องทำความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่าหอทำน้ำเย็นมีความสำคัญในการทำงานของเครื่องทำความเย็น ความสามารถของหอทำน้ำเย็นกำหนดเป็น rated ton (R.T.) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ตัน” ความสามารถของหอทำน้ำเย็น 1 ตัน หมายถึงความสามารถในการระบายความร้อนจากน้ำ 13 ลิตร/นาที อุณหภูมิน้ำ เป็น ขณะอุณหภูมิกระเปาะเปียก อัตราการไหลของน้ำ หรืออุณหภูมิน้ำ หรืออุณหภูมิกระเปาะเปียกเปลี่ยนไปความสามารถในการระบายความร้อนจะเปลี่ยนไป ทั้ง ๆ ที่เป็นหอทำน้ำเย็นตัวเดียวกัน

 

ชนิดของหอทำน้ำเย็น

แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

1.1 ชนิดอากาศไหลสวนทางกับน้ำ (counter flow)

1.2 ชนิดอากาศไหลขวางทางกับน้ำ (cross flow)

 

Download Techno-Hub-Brochure-1-R1

Download Techno-Hub-Brochure-2-R2

 

TECHNOHUB Hot line Tel: 086-340-3868

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cooling Tower”

Your email address will not be published. Required fields are marked *